Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Al onze leveringen en prestaties zijn onderworpen aan de hiernavermelde algemene verkoopsvoorwaarden die de klant uitdrukkelijk verklaart te kennen en te aanvaarden.

2. Opdrachten / bestellingen van de zijde van de klant zijn onherroepelijk. Alle producties gerealiseerd door centomedia n.v. zijn en blijven haar eigendom en mogen door de klant slechts gebruikt worden voor het doel en het project waarvoor zij werden gemaakt. Deze gebruiksrechten worden verleend enkel na betaling van de factuur.

3. De verantwoordelijkheid van centomedia n.v. blijft als tussenpersoon beperkt tot het correct leveren van de door de klant gegeven en goedgekeurde opdracht. Eventuele fouten bij verschijningen in de media evenals het niet of laattijdig verschijnen ervan vallen niet onder de verantwoordelijkheid van centomedia n.v. De klant is en blijft uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van de gegeven opdracht.

4. Alle producten en diensten worden geleverd aan de prijzen gangbaar op het ogenblik van de bestelling. Alle bijkomende prestaties, die niet in het contract vermeld zijn maar betrekking hebben op diezelfde opdracht, zullen extra gefactureerd worden.

5. Facturen zijn netto contant betaalbaar te 3583 Paal-Beringen, Industrieweg 83. Het toezenden ervan geldt als aanmaning tot betaling. Bij gebreke aan enig protest binnen de 8 dagen na factuurdatum dienen de facturen als definitief beschouwd te worden. Er wordt bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat alle bedragen die niet betaald zijn 30 dagen na factuurdatum, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een nalatigheidsintrest op basis van de nationale discontovoet in België, verhoogd met 2%, maar met een minimum van 10% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum. Tevens wordt onherroepelijk overeengekomen dat een eenvoudige vertraging in de betaling de klant van rechtswege verplicht tot een forfaitair bedongen vergoeding van 10% der hoofdsom, met een minimum van € 62 ten titel van schadevergoeding voor schade door centomedia n.v. ondergaan doordat de hoofdverbintenis niet werd nagekomen. (art 1150 & 1229 B.W.)

6. Wanneer de klant uitdrukkelijk order geeft tot het verwerken van eender welk beeld- of muziekfragment, illustratie, tekening, document, tekst of foto voor de productie, impliceert dit dat hij daartoe een schriftelijke toestemming heeft bekomen, zonder enige verantwoordelijkheid van centomedia n.v..

7. De levertijd wordt zoveel mogelijk in acht genomen zonder dat de klant wegens overschrijding daarvan recht op weigering van diensten en goederen of schadevergoeding heeft. De geleverde diensten en goederen blijven eigendom van centomedia n.v., ook indien zij zijn verwerkt of in andere goederen opgenomen totdat volledige betaling is geschied. Voor de betaling is de klant derhalve niet bevoegd de diensten en goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen.

8. Centomedia n.v. is niet aansprakelijk voor eigenschappen of kwaliteit van het geleverde, noch voor gebreken aan het geleverde tenzij bewezen wordt, dat die gebreken zijn ontstaan door de schuld der centomedia n.v., in welk geval centomedia n.v. niet gehouden is tot meer of anders dan tot terugneming van het geleverde en creditering tot het voor dat geleverde gefactureerde bedrag. Indien gedurende de garantietermijn enige herstelling of verandering aan het geleverde wordt verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van centomedia n.v. of indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting. Centomedia n.v. zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige bedrijfsschade aan personen of goederen of enige andere schade, hoe ook genaamd, directe of indirecte, welke het gevolg is van gebreken of eigenschappen van het geleverde of van daden of van nalatigheid, van fouten of verzuimen, welke personen in dienst of in  opdracht van centomedia n.v. mochten begaan en door welke andere omstandigheid ook veroorzaakt. De klant vrijwaart centomedia n.v. tegen iedere schadevergoedingseis van enige derde.

9. Wanneer de order van klant slechts gedeeltelijk is uitgevoerd zullen de ontbrekende artikelen zo spoedig mogelijk worden nageleverd en dient de betaling van de reeds geleverde goederen te geschieden, zoals op de factuur staat genoteerd.

10. Adviezen, instructies, of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, bevestiging etc. van de geleverde goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven.

11. Centomedia n.v. hanteert een standaard acceptatieperiode van drie weken na oplevering, waarin de klant de geleverde goederen kan nakijken en zijn bemerkingen doorgeven aan centomedia n.v..  Bij het einde van deze acceptatieperiode dient de klant zijn officiële acceptatie over te maken aan centomedia n.v. indien akkoord met de door centomedia n.v. geleverde items. Indien na aflopen van de standaard acceptatieperiode van drie weken geen opmerkingen over de geleverde items ontvangen zijn van de klant, beschouwt centomedia n.v. de geleverde items als geaccepteerd.

12. Indien voor zover daarin door deze voorwaarden niet is voorzien zijn de voorwaarden van onze leverancier eveneens van toepassing op onze overeenkomsten met onze klant. In geval van afwijking of tegenstrijdigheid tussen onze voorwaarden en die van een van onze leveranciers prevaleren onze voorwaarden. Indien mocht blijken dat een van onze voorwaarden of een gedeelte ervan onwettig is, dan vervalt slechts deze voorwaarde of het deel ervan en blijft de rest tussen partijen gelden.

13. Alle vorderingen en geschillen worden beslecht voor het Vredegerecht te Westerlo of de rechtbanken van Eerste Aanleg of Koophandel te Turnhout volgens het Belgisch recht.